MP Partners spenden 2.500 €

MP Partners wollten an dësem awer spezielle Joer eng Donatioun fir ee gudden Zweck maachen.
Fir sie war et ganz séier decidéiert, dass de kranken Kanner soll gehollef ginn an esou hunn sie der
Fondatioun Kriibskrank Kanner ee Scheck vun 2.500.-€ iwwerreecht.